Sztrilich.hu

Üdvözöljük a Sztrilich család honlapján!

Címer

Nemeslevél

A Sztrilich család nemeslevele magyar nyelven

A nemeslevél szövege: /mindig a legidősebb Sztrilich őrzi/
 /pergamenre, vörös bársony kötésben, réztokba zárt függő pecséttel/

 A Sztrilich család nemeslevelének fordítása Sztrilich Gyula által

Mi
 Második Lipót, Isten-kegyelméből választott római császár, Németország, Magyarország, Cseh- Dalmát-, Horvát -, Szlavon-ország, Galicia, Lodomeria, Bosnia, Szerbia, Havasalföld és Bulgária apostoli királya stb.
 Emlékezetül adjuk jelen oklevelünk által mindazoknak, akiket illet: hogy mi a midőn némely hű alattvalóink az iránti legalázatosabb kérelemmel és közbenjárással fordultak felségünkhöz, akkor figyelembe véve és megfontolva hűségét és hű szolgálatai érdemét a mi hű alattvalónknak, Sztrilich Antalnak, a mi szab. kir. Zombor városunk tanácsnokának, és Sztrilich Péternek, ugyanazon város polgárának, nem különben a törvényhatóság választott tagjának, kik a körülmények: természete és az események követelményei szerint első sorban nevezett Zombor szab. kir. városában, az első a tanácsnoki állás tisztségében, a másik pedig mint a törvényhatóság választott tagja, számos évek során át, csüggedhetetlen és kitartó törekvésök által nemcsak mint a haza hasznos polgárai szerepeltek, hanem egyszersmind annak folytán, hogy a lefolyt török háború idején takarmányaikat a mi katonaságunk számára átengedni nem haboztak, azt be is bizonyították, ezenfelül, az előbb nevezett Antalnak fia, Tamás, Torontál vármegyében már az aljegyzői állást viselvén, és azt pontosan betöltvén, ez által nevezettek a mi magyar szent Koronánknak:, felséges házunknak és a mi felségünknek állhatatos és hüségés szolgái gyanánt mutatkoznak ás törekszenek lenni, sőt, a jövőben is hasonló hűséggel és állhatatossággal fognak szolgálni, amint azt tőlük mi szilárdan és kegyesen el is várjuk, - ennélfogva részint ezért, részint pedig azért, hogy királyi kegyelmünk és bőkezűségünknél fogva az irántunk, felséges házunk és a kereszténység iránt érdekeket szerzett és az erény gyakorlásában buzgók jutalmazása tekintetében boldogult magyar királyi elődeink példáját kövessük, és azok erényének emlékét minél nagyobbra emeljük, elhatároztuk; hogy Sztrilich Antal, és áItala György, Tamás, Márk, Sándor, Antal és József fiait, nem különben Júlia, Borbála, Teréz, Rozália és Johanna leányait, -továbbá Sztrilich Pétert és annak Lázár, János, Pál, Márk fiait, és Borbála leányát, val amint Isten áldása folytán még ezután születendő gyermekeit, nemtelen állásuk és helyzetükből, amelyben most lenni mondatnak, Királyi hatalmunk teljénél és különös kegyelmünknél fogva, kiemelvén, őket a mi Magyarországunk és kapcsolt tartományai valódi, ősi és kétségtelen nemességének sorába felvétetni, számoltatni és kebeleztetni rendeltük, és biztos tudomásunk és lelki elhatározásunk alapján megengedjük, hogy nevezettel ezentúl a jövőben és minden időben, ugyanazon kegyelmekben, tisztségekben, előnyökben, szabadalmakban, kiváltságokban, jogokban, előjogokban és sérthetetlenségben már magyarországbeli törvény igazi, régi és kétségtelen nemeseink eddig akár valamely törvény, akár a régi szokásjog alapján részesül és örvend, ugyanazokban részesüljenek és örvendjenek, használhassák, élvezhessék és örvendhessenek ők és mindkét nemü utódaik; amely irántuk tanúsított Kegyességünk:, irgalmasságunk és bőkezűségünk bizonyítékául, nemkülönben igazi és kétségtelen nemességünk jeléül a következő pajzsot vagy nemesi czimert adományozzuk:
 Egyenesen álló katonai pajzs függélyesen kék és vörös udvarra osztva, amelyek közül az elsőben három aranykaIász látható, melynek: szárai közönséges koronába nyúlnak; a másik udvarban pedig egy nyilas férfi áll, hazai öltözékben, kék mentében arany csattal, gombokkal és zsinórzattal, sárga csizmában, arany fogantyús karddal övezve, prémmel födött kék bojtos kucsmával fején, aki jobb kezével az ijjat, baljával az ijj húrját fogva, arany nyilat tartva ábrázoltatik; a pajzs felett lovagi sisak nyugszik koronával, amelyen a nyilas férfi is látható. A foszladék jobbról arany és kék, balról ezüst és vörös, mely a pajzsot szélül övezi és ékesíti. Mindezt ezen oklevelünknek elején vagyis kezdetén a festő avatott keze által eredeti szinekkel ábrázolt kép a szemek elé tünteti, - Sztrilich Antalnak és Péternek és általuk fentnevezett fiaik - és leányaiknak, azok mindkétnemü utódaik és örököseiknek, akik már élnek és akik Isten áldásából ezután születni fognak, adni és adományozni határoztuk, biztos tudomásunk és lelki elhatározásunk alapján engedményezzük, hogy ők ezentúl a jövő minden időben ezen pajzsot, vagy nemesi jelvényt, Magyarországunk és kapcsolt részei már igazi, régi és kétségtelen nemeseinek példájára ugyanazon jogokkal, előjogokkal, kedvezményekkel, szabadalmakkal és kiváltságokkal, melyekkel azok a törvény vagy a régi szokásjog alapján élnek és örvendenek, ők is éljenek és örvendjenek és bármely ütközetben, versenyekben, harcokban, küzdelmekben, tornajátékokban, párviadalban és minden egyéb más nemesi és katonai gyakorlatoknál, nem különben pecséteken, zászlókon, pajzsokon, sátrakon, házakon és sírokon és általában bármely dologban vagy küldetésben igaz, valóságos, régi és kétségtelen nemességük jeléül, mellyel őket minden más állásu, foku, méltóságú, tisztségű és előkelő embertől megkülönböztetőleg jelölni, ékesíteni, neveztetni, tartatni és tiszteltetni akarjuk és rendeljük, hogy azt viseljék, hordják és örökké élvezzék és örvendhessenek annak ők, nem különben valamennyi mindkét nemű utódaik és örököseik élvezhessék, nemesi rangra emeljük, adjuk, adományozzuk és engedményezzük jelen oklevelünk értelmében, amely dolognak emlékére és örökös megszilárdítás a végett ezen kiváltságos oklevelünket titkos pecsétünkkel megerősítve, mellyel mint Magyarország apostoli királya élni szoktunk, nevezett Sztrilich Antalnak és Péternek és általuk fentnevezett fiaik- és lányaiknak, mindkét nemű örököseik- és utódaiknak, amelyek már vannak vagy isten áldásából törvényesen ezentúl születnek, - kiadtuk, adományoztuk és engedményeztük.
 Kelt a mi hü és előttünk kedves tek. és nagyságos erdődi gr. Pálffy Károly, Vöröskő örökös ura, aranygyapjas lovag, a szt. István rend nagykeresztes, Pozsony vmegye örökös főispánja és ugyanezen városunk örökös kapitánya, kamarás, belső titkos tanácsosunk, magyarországi főudvarmesterünk, Magyar és Erdélyországunk nem különben, a szt. István rend cancellárjának keze által, királyi városunkban, Pozsonyban, nov. 18-án az úrnak 1790-ik évében, római, magyar, cseh és egyéb birodalmaink feletti uralkodásunk 1-ső évében. Főtisztelendő, főmagasságu, tisztelendő és tiszteletes urak és atyák Krisztusban: gr. Batthyány József, Németujvár örökös ura, a római szt. egyház bibornoka és római birodalmi herczeg, Esztergom, gr. gr. Kollerádi Kollonics László, Kalocsa és Bács egyesült főegyházmegyék érsekei: galanthai gr. Esterházy Károly egri, Bacsinszky András a gör.kath munkács, Kerticza Máté Ferencz boszniai, vagy diákováni /?/ és szerémi, gr. Berchtold Ferencz nyitrai, Bajráth József veszprémi, Szily János szombathelyi, Krisztovics Imre csanádi, Krasznahorkai és szentkirályi gr. Andrássy Antal rozsnyiói; gr. Batthyány Ignácz, Németujvár örökös ura, erdélyi, galántai gr. Eszterházy Pál pécsi, Bab János gör.kath. fogarasi, miháldi gr. Splényi Ferencz váczi, Verkovácz Miksa zágrábi, Fengler József győri, Fuchs Ferencz nyitrai, Kalatay Xavér Ferencz nagyváradi, gr. Révay János szepesi, Darabant Ignácz gör. kath. nagyváradi, Bastanich Jozafát gör. kat. körösi, Jessich János segniai és modrusi, vagy korbáviai, Millassin Miklós gyulafehérvári, hódosi Pierer József fölszentelt timiai, burini gr. Keglevich Zsigmond választott makoniai, nyitra-szerdahelyi Szerdahelyi Gábor vál. korczoliai, okolicsányi Okolicsányi Imre vál. anzáriai, Nemkovics György vál. Szerbiai, Pethő József vál. drivestiai, gr. Perényi Imre vál. báciai, Miklossy Ferencz vál, hidnai, Zabraczky József vál. veghiai, Mandiér Antal vál. prisztinai, Szabó András vál. noviai, gr. Sauer Kajetán vál. arbéi, Vajkovics Imre vál. almiziai, Herseking Dániel vál.szardikai egyházak püspökei, - Isten egyházait szerencsésen igazgatván, - nem különben: őfensége Lipót Sándor, Ausztria főherczege, Magyarországunk nádora, tek. és nagyságos vásonkői gr. Zichy Károly országbíró, monyosokeréki gr. Erdődy János dalmát, horvát és szlavón országaink bánja, Végh Péter tárnokmester, nagykárolyi gr. Károlyi Antal a magyar nemes testőrség kapitánya, erdődi gr. Pálffy Lipót főajtónálló-mester, előlnevezett erdődi gr. Pálffy Károly főudvarmester, gyaraki Grasalkovich Antal római szt. birodalmi herczeg, főlovászmester, gr. Batthyány József, Nemesujvár örökös ura főasztalnok, vásonkői gr. Zichy Ferencz főpohárnok, székhelyi gr. Majláth József magyar királyi főkamarás és erdődi gr. Pálffy János pozsonyi főispán és a mi Magyarországunk számos más megyéjének főispánjai főurai. Lipót s.k. gr. Pálffy Karoly s.k. Pavich József s. k.
 Bevezettetett a "Liber Regius /kir. könyv/ első osztályába a 96. lapon, 55. szám alatt. Ami a levéltár igazgatója és udvari titkár által igazoltatik:
 Fabianics s.k.
 Ezen Sztrilich Antal és Péter valamint örököseik részére kegyesen kiadott nemes-levél Bács vármegyének 1791, évi april 11. én Baja városában tartatott közgyűlésén ünnepélyesen meghirdettetett, és annak senki ellent nem mondván, elfogadtatott. Kelt mint fent. Márffy Lipót s.k. Bács vármegye főjegyzője és táblabírája által.
 Ezen kegyesen kiadott nemeslevél Torontál vármegyének Nagy Becskerek kincstári városában 1792. évi aug. 21-én tartott közgyűlésében, szintén meghirdettetett, annak senki ellent nem mondván. Kelt mint fent. Sztrilich Tamás s.k. elölnevezett Torontál vármegye aljegyzője által.
 

 

A Sztrilich család nemeslevele latin nyelven 

/Jelenleg, 1997-ben Sztrilich Györgynél van Budapesten/

 NOS LEOPOLDUS SECUNDUS

 DIVINA FAVENTE CLEMENTIA Electus Romanorum Imperator semper Augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae, Ramae, Serviae, Cumaniae, et Bulgariae Rex Apostolicus, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Carinthiae et Carnioliae, Magnus Dux Hetruriae, Magnus Princeps Transylvaniae, Marchio Moraviae, Dux Brabantiae, Limburgi, Lucemburgi et Geldriae, Vürtembergae, superioris et inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae et Quastallae, Osveciniae et Zatoriae, Calabriae, Barri, Montis Ferrati et Texhinae, Princeps Sveviae, et Carolopolis, Comes Habspurgi, Flandriáé, Tyrolis, Hannoniae, Kyburgi, Goritiae et Gradisceae, Marchio Sacri Romani Imperü - Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae, Mussoponti et Nomenei, Comes Namurci, Provinciáé Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarverdae, Satmae et Falkensteinü, Dominus Marchiae Slavonicae et Mechlinia

 Memoriae commendamjs tenore praesentium significantes, quibus expedit universis: Quod Nos cum ad nonnullorum Fidelium Nostrorum humillimam supplicationem atque intercessionem Nostrae propterea factam Majestati, tum veró attentis, et consideratis fidelitate et fidelium servitiorum meritis Fidelium Nostrorum ANTONII SZTRILICH liverae Regiaeq Civitatis Nostrae Zomboriensis Senatoris, et PETRI SZTRILICH ejusdem Civitatis Civis, nec non electae Communitatis Commembri, quae üdém pro ratione circumstantiamm atque occasionum exigentia, cumprimis veró in praefata Libera ac Regia Civitate Nostra Zomboriensi, prior quidem in qualitate dicti muneris Senatoralis, alter veró ut electae Communitatis Comembrum periodo complurium annorum assiduo ac indefelso studio se non solum utiles Patriae Cives exhibuerunt, verum etiam devotionem suam per id, quod deccurente bello turcico allodiale foenum suum Militiae Nostrae cedere nulli dubitaverint, comprobando, ad haec insuper FILIUS quoque praelibati Antonii, THOMAS in Comitatu Torontaliensi publico jam Vice Notarii Officio admotus, munere hoc cum exactitudine de fungendo, Sacrae praelibati Regni Nostri Hungariae Coronae, Augustaeque Domui, ac Majestati Nostrae fídeliter et constanter exhibuerunt, et impenderunt, ac in futurum etiam pari fidelitatis et constantiae fervore /uti Nobis de Ipsis firmiter, ac benigne pollicemur/ exhibituri sünt, ac impensuri cum igitur ob id, tum veró ex Gratia et Munificentia Nostra Regia, quaquosque de Nobis, Augustaque Domo Nostra et Republica christiana benemeritos, Virtutsq colendae Audiosos Antecessorum Nostrorum Divorum condam Hungariae Regum exemplo prosequi, eisque certa Virtutum suarum monumenta, quae ad majora quae quae praestanda eos incitare possent, decernere consvevimus, Eosdem ANTONIUM SZTRILICH, ac per Eum Georgium, Thomam, Marcum, Alexandrum, Antonium et Josephum Filios, Filiasque Julianam, Barbaram, Theresiam, Rosaliam, ac Johannam, nec non PETRUM SZTRILICH ejusque Filios Lazarum, Joannem, Paulum et Marcum, Filiamque Barbaram susceptos et progenitos, ac in futurum DEI Benedictiona legitimé nascituros é Statu et Conditione ignobili, in qua hactenus perstitisse dicuntur, de Regiae Potestatis Nostrae plenitudine et Gratia speciali eximentes, in caetum, et numerum verorum, antiquoru et indubitatorum praememorati Regni Nostri Hungariae, et Partium eidem adnexarum Nobilium duximus adnumerandos, cooptandosque et adscribendos, annuentes, et ex certa Nostra scientia, animoque deliberato concedentes, ut ipsi á modo imposterum futuris, et perpetuis semper temporibus omnibus illis Gratiis, Honoribus, Indultis, Privilegiis, Libertatibus, Juribus, Praerogativis et Immunitatibus, quibus caeteri veri, antiqui et indubitati praedicti, Regni Nostri Hunmgariae, Partiumque ei adnexamm Nobiles hactenus quomodolibet de Jure, vel antiqua consvetudine usi sunt, et gavisi, utunturque et gaudent, uti, frui et gaudere possint, ac valeant, Haeredesque et Posteritates ipsorum utriusque sexus universi valeant, atq possint: in cujus quidem Nostrae erga ipsos exhibitae Gratiae et Clementiae, ac Liberalitatis testimonium, veraeque et indubitatae Nobilitatis signum, haec Arma, seu Nobilitatis Insignia, Scutum videlicet Militare erectum cerulea, et rubra uncturis palariter, seu perpendiculariter bipartitum, in cujus prioré parte cernuntur trés spicae Triticae aureae, quibus decussim locatis per médium Corona vulgaris ejusdem metalli in scripta est, in posteriore autem parte Vir sagittarius Amictu Patrio, Chlamide appensá ceruleo, auro reducto, nodato et fibulato, ac cothurnis flavis indutus, frameaque capulo aureo praecinctus, Caput pilio itidem ceruleo post occipu relfexo, et pelle mardurina reducto tectum, dextera arcum, et sinistra in chorda intensa sagittam metalli argentei ad excutiendum tenens exhibetur: Scuto superincumbit galea tornearia coronata , clatrataque Virum scutarium proferens: Laciniae dextrorsum aureae, et caeruleae, á sinistris veró argenteae, et rubeae in scuit extremitates se se placidé diffundentes, illudque ipstum decenter, ac venusté exornantes. Quemad-modum haec omnia in principio, seu capite praesentium Literarum Nostrarum Pictoris edocta manu, propriisque ac genuinis suis coloribus clarius depicta lucidius ob Intuentium oculos posita esse conspicerentur, Eisdem ANTONIO, ac PETRO SZTRILICH, ac per Eosdem suprafatis Filiis et Filiabus suis, ipsorumque Haeredibus et Posteritatibus utriusque sexus universis jam natis, et DEI Benedictione in futurum legitimé nascituris danda duximus, et conferenda, decernentes, et ex certa Nostra scientia, animoque deliberato concedentes, ut ipsi á modó imposterum futuris semper temporibus eadem Arma, sive Nobilitatis Insignia more aliorum verorum, antiquorum et indubitatorum praefati Regni Nostri Hungariae, Partiumqe, eidem annexarum Nobilum sum iisdem Juribus, Praerogativis, Indultibus, Libertatibus et Immunitatibiis, quibus iidem de Jure, vei antiqua consvetudine usi sunt, et gavisi, utunturque, et gaudent, ubique in Praeliis, Certaminibus, pugnis, hastiludiis, torneamentis, monomachiis, ac aliis omnibus et singulis ac quibusvis nobilitaribus et militaribus Exercitiis, nec non sigillis, velis, cortinis, auloeis, annulis, vexillis, clypeis, tentoriis, domibus et sepulturis, generaliter veró in quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub merae, verae, sincerae, vetustee, ac indubitatae Nobilitatis titulo, quo Eos ab omnibus cujuscunque Status, Gradus, Dignitatis, Honoris et praeeminentiae Hominibus insignitos, et ornatos dici, nominari, haberi et reputari volumus, et mandamus, ferre, gestare, ac illis in aevum uti, frui et gaudere possint, ac valeant, Haeredesque et Posteritates Ipsorum utriusque sexus universi valeant, atque possint, Imo nobilitamus, damus, conferimus et concedimus praesentium per vigorem, In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes Literas Nostras privilegiates secreto Sigillo Nostro, quo ut Rex Hungariae Apostolicus utimur, impudenti communitas Eisdem ANTONIO ac PETRO SZTRILICH, ac per Eos supra nominátis Filiis, Filiabusque suis, ipsorumque Haeredibus et Posteritatibus utriusque sexus universis jam natis, et in futurum DEI Benedictione legitimé nascituris gratiosé dandas duximus et concedendas. Datum per Manus Fidelis Nostri Nobis sinceré dilecti Spectabilis ac Magnifici Comitis Caroli Pálffy ab Erdőd, Perpetui in Vőrőskeő, Aurei Velleris, et uná Insignis Ordinis Sancti Stephani Regis Apostoliéi Magnae Crucis Equitis, Comitatis Posoniensis Perpetui Comitis, Arcisque Nostrae Regiae Nominis Ejusdem Haereditarii Capitanei, Camerarii, Consiliariique Nostri Actualis Intimi, Curiae Nostrae Regiae per Hungariam Magistri, nec non per idem Regnum Nostrum Hungariae, ac Magnum Principatum Transylvaniae Aulae Nostrae, prout et dicti Ordinis Sancti Stephani Cancellarii, in Arce Nostra Regia Posonii Die Decima Octava Mensis Novemberis, Anno Domini Millesimo Sptingentesimó Nonagesimó, Regnorum Nostrorum Romani Imperii, Hungariae item Bohemiae et reliquorum Anno Primo. Reverendissimis, Illustrissimo, Reverendis item, ac Venerabilibus in Christo Patribus Dominis Josepho é Comitibus de Battyán, Perpetuo in Némethujvar, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinale, ac Sacri Romani Imperii Principe Strigoniensis, et altero Comite Ladislao Kollonics de Kollegrad Cotocensis et Bacsiensis canonice unitarum Metropolitanarum Ecclesiarum Archi-Episcopis: Comite Carolo Eszterházy de Galantha Agriensis, Andrea Bacsinszky graeci Ritus Catholicorum Munkácsiensis, Matheo Francisco Kerticza Bosniensis, seu Diákováriensis et Syrmiensis, Comite Francisco Berchtold Neosoliensis, Josepho Bajzáth Veszprimiensis, Joanne Szily Sabariensis, Emerico Kiistovics Csanadiensis, Antonio Librero Barone Andrássy de Szent Király et Krasznahorka Rosnaviensis, Comite Ignatio de Battyán, Perpetuo in Némethujvár Transylvaniensis, Comite Paulo-Essterházy de Galantha quinq, Ecclesiensis, Joanne Bab graeci Ritus Catholicorum Fogarassiensis, Francisco Liberó Barone Splényi de Miháldi Vácziensis, Maximiliano Verhovácz Zagrabiensis, Josepho Fengler Jaurinensis, Francisco Fuchs Nittriensis, Francisco Xaverio Kalatay Magno-Varadiensis, Joanne é Comitibus de Réva Scepusiensis, Ignatio Darabant graeci Ritus Catholicorum Magno-Varadiensis, Josaphat Bastasich itidem graeci Ritus Catholicorum Crisiensis, Joanne Jelsics Segniensis et Modrussiensis, seu Corbaviensis, Nocolao Milassin, Albaregalensis, Josepho Pierer de Hodos consecrato Finniniensis, Comite Sigismundo Keglevics de Buzin Electo Makariensis, Gabriele Szerdahelyi de Nittra Szerdahely Electo Corczolensis, Emerico Okolicsányi de eadem Electo Ansariensis, Georgio Nunkovics Electo Serbiensis, Josepho Pethő Electo Drivestensis, Emerico Liberó Barone Perényi Electo Bacensis, Francisco Miklossy Electo Biduanensis, Josepho Zabraczky Electo Vegliensis, Antonio Mandics Electo Pristinensis, Andrea Szabó Electo Noviensis, Cajetano Comite a Sauer Electo Arbensis, Emerico Vajkovics Electo Almisiensis, Danielo Hersching Electo Sardicensis Ecclesiarum Episcopis, Ecclesias DEI feliciter gubernantibus Nec non Serenissimo Archiduce Austriae, Dominó Alexandro Leopoldo Regni Nostri Hungariae Palatino, Spectabilibus item, ac Magnificis Comite Carolo Zichy de Vásonkeő Judice Curiae Nostrae Regiae, Comite Joanne Erdődy de Monyorokerék Regnorum Nostrorum Dalmatiae, Croaíiae, et Slavoniae Bano, Petro Végh Tavemicorum, Comite Antonio Károlyi de Nagy Károly, Nobilis Turmae. Nostrae Praetoreae Hungaricae Capitaneo, Comite Leopoldo Pálffy ab Erdőd Janitorum, antelato Comite Carolo Pálffy ab Erdőd Curiae, Illustrissimo Sacri Romani Imperii Principe Antonio Grassalkovics de Gyarak Agazonum, Comite Josepho Georgio de Battyán, Perpetuo in Némethujvár Dapiferoru, Comite Francisco Zichy de Vásonkeő Pincemarum, Comite Josepho Majláth de Székhely Cubiculariorum Nostrorum Regalium per Hungariam Magistris, ac Comite Joanne Pálffy ab Erdőd, Comite Posoniensi, caeterisque auám plurimis saepefati Regni Nostri Hungariae Comitatus tenentibus et Honore
 LEOPOLDUS
 Comes Carolus Pálffy Josephus Pavich

 Protocollatum in Libro Regio primae Classis sub Numero SS. Pagina 96. Quod testatum redditur per Secretarium Aulicum et Archivi Directorem Fabianic
 Anno 1791. Die 11 Mensis Apr. Sub Generali Hottus Bacsiensis Congregatione in Oppin Baja celebrata Praesentes Armaly Litterae pro parte Egregiorum Antoniii et Petri Sztrilich cormullung Ba clementer elargitel solemniter publicatae et nemine contradicente acceptatae per Leopoldum Márffy Bacsiensis notari et Fabulae
 Anno item 1792 die 21 mensis Aug. sub Genrali Hottu Torontál ensis in
 Pauli oppido Nagy Becskerek
 Congregatiae praesentes
 Littera nemine contradicens
 per Thomas Sztrilich Torontaliensis notaria